Privacyverklaring

`t Brommelshöfke is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. `t Brommelshöfke respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan `t Brommelshöfke kunt toevertrouwen. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.

Tijdens uw contact met `t Brommelshöfke worden gegevens van u verzameld en verwerkt. Met deze gegevens kunnen wij u identificeren als persoon. Daarom zijn dit ‘persoonsgegevens’. Alle informatie over welke persoonsgegevens `t Brommelshöfke verwerkt en hoe `t Brommelshöfke hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, app en andere producten en diensten van `t Brommelshöfke, gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is op de door `t Brommelshöfke verwerkte persoonsgegevens.

1. Toepasbaarheid

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie `t Brommelshöfke persoonsgegevens verwerkt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

 • Klanten van `t Brommelshöfke;
 • Potentiële klanten met wie `t Brommelshöfke contact heeft gelegd of wil leggen;
 • Bezoekers van de website van `t Brommelshöfke;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van `t Brommelshöfke;
 • Alle andere personen die contact opnemen met `t Brommelshöfke of van wie `t Brommelshöfke persoonsgegevens verwerkt.

2. Persoonsgegevens in het bezit van `t Brommelshöfke

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door `t Brommelshöfke verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die u rechtstreeks aan `t Brommelshöfke verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en IP adres;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, etc.;
 • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met `t Brommelshöfke, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via `t Brommelshöfke (mobiele) website, applicatie en dergelijke.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website of app

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website of app van `t Brommelshöfke, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, zoekopdrachten en IP-adres door middel van cookies en gegevens die u zelf invoert op de website of in de app.

Gegevens uit andere bronnen

`t Brommelshöfke kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer partners van `t Brommelshöfke, openbare bronnen, sociale media, etc. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op `t Brommelshöfke.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door `t Brommelshöfke en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. `t Brommelshöfke raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die `t Brommelshöfke verwerkt

 • `t Brommelshöfke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gezondheid (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);
 • Diverse financiële en fiscale gegevens (in voorkomende gevallen, indien relevant voor de behartiging van uw belangen);

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag `t Brommelshöfke persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens worden door `t Brommelshöfke voor volgende doeleinden verwerkt:

 • Bij het verwerken van uw reservering worden in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de reservering.
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort);
 • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) website, applicatie en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van `t Brommelshöfke;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Analyse van gegevens

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

 • Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen `t Brommelshöfke en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen `t Brommelshöfke en u;
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken: soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig.
 • Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die `t Brommelshöfke verwerkt over uw gedrag, zoals uw mening, wensen, voorkeur en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd, maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook onze cookieverklaring;
 • Het maken van gebruikersstatistieken: de gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

4. Rechtsgrond van de verwerking

`t Brommelshöfke verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming: uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zullen wij dat afzonderlijk aan u vragen. Indien u deze toestemming niet geeft, dan kan dat betekenen dat wij uw belangen mogelijk niet, dan wel niet naar behoren, kunnen behartigen;
 • Overeenkomst: op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang:
 • Het onder uw aandacht brengen van nieuws en evenementen afkomstig van ons bedrijf (indien er sprake is van een bestaande klantrelatie);
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiliging en beheer van onze systemen.

5. Bewaring van gegevens

`t Brommelshöfke zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen. Als u bezoeker bent van `t Brommelshöfke, dan bewaren wij uw gegevens gedurende 7 jaar. Dit om te kunnen voldoen aan onze fiscale bewaarplicht. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Indien u contact heeft opgenomen met `t Brommelshöfke maar de reservering niet tot stand gekomen is, dan bewaren we uw gegevens maximaal 12 maanden.

6. Verwerkers

`t Brommelshöfke kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. `t Brommelshöfke zal in redelijkheid trachten u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

8. Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via welkom@brommelshofke.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Tel: 0900 – 2001 201

10. Beveiliging van gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt `t Brommelshöfke alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om in een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

11. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

`t Brommelshöfke verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de (mobiele) website, applicatie, etc. van `t Brommelshöfke te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal `t Brommelshöfke deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

`t Brommelshöfke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van `t Brommelshöfke) tussen zit.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop `t Brommelshöfke omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

`t Brommelshöfke
Brommelen 27, 6243 CM Geulle
welkom@brommelshofke.nl
06 50222660
www.brommelshofke.nl

`t Brommelshöfke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van `t Brommelshöfke terugvinden.